Lambda Nu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

LAMBDA NU MicroDAQ-300  บอร์ด MicroDAQ-300 เป็นบอร์ดวัดความเข้มข้นและปริมาณฝุ่นละอองในอากาศด้วยหลักการ การกระเจิงแสงของอนุภาคเมื่อกระทบกับแสงเลเซอร์ (LASER Light Scattering) รวมทั้งวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ ผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) โดยสามารถส่งแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ (ทำงานเป็น Web Server) และส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ แลมด้า นิว (ทำงานเป็น Web Client) หรือ เซิร์ฟเวอร์ปลายทางของผู้ใช้เอง เพื่อบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลและดูประวัติย้อนหลังได้ 

นอกจากการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแล้ว บอร์ดยังสามารถส่งข้อมูลแบบ Serial UART เพื่อนำไปแสดงผลบนซอฟต์แวร์และบันทึกค่าได้เช่นกัน  นอกจากการวัดและแสดงผลต่างๆแล้ว บอร์ดยังสามารถสั่งให้เอาต์พุต (digital output) ทำงานตามค่าที่วัด ซึ่งทำได้ทั้งในแบบ เปิด/ปิด หรือแบบแปรผันตาช่วงของค่า AQI PM2.5 ที่ตั้งไว้ได้

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถตั้งความถี่ในการอัพเดตค่าการวัด ความถี่ในการส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของระบบเครือข่าย เช่น IP  Gateway  Subnet  DNS เพื่อให้เหมาะสมกับระบบ WiFi ที่ใช้งานอยู่ได้  ด้วยอินพุตต่างๆดังกล่าวรวมถึงขนาดบอร์ด 2.4" x 2.5" ทำให้เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
Read more...
 

LAMBDA NU MicroDAQ-200  บอร์ด MicroDAQ-200 เป็นบอร์ดอ่านค่าอินพุต 3 ช่อง และ เอาต์พุต 1 ช่อง ผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) โดยสามารถส่งแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ (ทำงานเป็น Web Server) และส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ แลมด้า นิว (ทำงานเป็น Web Client) หรือของผู้ใช้เอง เพื่อบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลและดูประวัติย้อนหลังได้  นอกจากการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแล้ว บอร์ดยังสามารถส่งข้อมูลแบบ Serial UART เพื่อนำไปแสดงผลบนซอฟต์แวร์และบันทึกค่าได้ ทำให้สะดวกต่อการอ่านและบันทึกค่าผ่าน COM port ของคอมพิวเตอร์ (ใช้คู่กับสายแปลง UART-RS232)

อินพุตแต่ละช่องสามารถวัดค่าต่างๆได้ดังนี้

อินพุต 1: ใช้กับเซ็นเซอร์ AM2320 (เช่น รุ่น TRH-01 ของแลมด้า นิว) วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ได้ในช่วง -40 °C - 80 °C ความละเอียด 0.1 °C และความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity; RH) ในนช่วง 0% - 99.9%
อินพุต 2: ใช้กับเซ็นเซอร์ DS18B20 (เช่น รุ่น DTS-01  DTS-02 หรือ DTS-02-3 ของแลมด้า นิว) ใช้วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -55 °C - 125 °C ความละเอียด 0.1 °C
อินพุต 3: วัดค่าความชื้นในดินด้วยดิจิตอลเซ็นเซอร์ LS-100A ซึ่งแสดงค่าระหว่าง 0-100% โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้ตามต้องการ
เอาต์พุต: เป็น เอาต์พุตดิจิตอล ซึ่งเลือกให้ทำงานแบบ เปิด-ปิด  Trigger หรือ PWM (Pulse Width Modulation) 0-100% โดยต่อโหลดได้สูงสุด 5 A แรงดันไฟตรง 30 VDC

ผู้ใช้งานสามารถตั้งความถี่ในการอัพเดตค่าการวัด ความถี่ในการส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของระบบเครือข่าย เช่น IP  Gateway  Subnet  DNS เพื่อให้เหมาะสมกับระบบ WiFi ที่ใช้งานอยู่ได้  ด้วยอินพุตต่างๆดังกล่าวรวมถึงขนาดบอร์ด 2" x 2" ทำให้เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
Read more...
 

LAMBDA NU AirKlar-100  บอร์ด AirKlar-100 เป็นบอร์ดวัดความเข้มข้นและปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ PM1.0 PM2.5 PM10 ค่า AQI และค่าอื่นๆ ด้วยหลักการ การกระเจิงแสงของอนุภาคเมื่อกระทบกับแสงเลเซอร์ (LASER Light Scattering) ซึ่งนอกจากการวัดค่าและแสดงผลออกทางจอ OLED พร้อมกับการส่งข้อมูลไปยังพอร์ต USB แล้ว บอร์ดยังสามารถสั่งให้เอาต์พุตทำงานตามค่าแจ้งเตือนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จึงสามารถนำไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกให้ทำงานแบบอัตโนมัติได้Read more...
 

LAMBDA NU SenseLog-200  บอร์ด SenseLog-200 data logger 4 ช่อง ที่ออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยสามารถตรวจสอบชนิดของเซ็นเซอร์ที่ต่อกับแต่ละช่องโดยอัตโนมัติ พร้อมกับแสดงหน่วยที่สอดคล้องกับเซ็นเซอร์ชนิดนั้นๆ เช่น วัดอุณหภูมิจาก ดิจิตอลเซ็นเซอร์  เทอร์โมคัปเปิลชนิดต่างๆ (J, K, T, E, R, S, B, N)  วัดแรงดัน  กระแส  วัดความสว่างของแสง  ความดังเสียง  ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ  ความชื้นในดิน  และชนิดอื่นๆ  ดังนั้น ผู้ใช้งาน สามารถต่อเซ็นเซอร์ เข้ากับช่องใดก็ได้  จึงไม่ทำให้เกิดการผิดพลาดจากการต่อผิดช่อง ซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์เครื่องวัดเสียหาย

ในการแสดงผลนั้น นอกจากแสดงทางจอ OLED แล้ว ขณะเดียวกัน ก็จะบันทึกค่าลง Micro SD Card  โดยบันทึกได้จำนวน 1.3 ล้าน ระเบียน (หรือ 5.2 ล้าน ข้อมูลการวัด เมื่อคิดรวมทั้ง 4 ช่อง) รวมทั้งส่งค่าออกไปทางขั้วต่อ Micro USB พร้อมๆกัน ทำให้ถึงแม้จะหยุดบันทึกค่าแล้ว ก็ยังสามารถติดตามค่าการวัดต่างๆผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง  ในส่วนการใช้พลังงานนั้น บอร์ดสามารถใช้ไฟเลี้ยง 5 V จากพอร์ต USB ผ่านขั้วต่อแบบ Micro USB  จาก power bank หรือ charger มือถือ รวมถึงใช้ไฟจากถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ AA 1.5 V เพียง 1 ก้อน
Read more...
 

LAMBDA NU Plant Watering Controller PWC-110  บอร์ด PWC-110 เป็นบอร์ดควบการรดน้ำแบบอัตโนมัติตามความชื้นของดิน โดยอาศัยค่าความชื้นจากเซ็นเซอร์วัดความชื้นดินแบบดิจิตอล รุ่น LS100A ซึ่งนอกจากจะใช้เดี่ยวๆแล้ว
ยังสามารถต่อพ่วงแบบอนุกรมเพื่อใช้ในพื้นที่กว้างๆ โดยต่อได้ทั้งสิ้น 64 ตัว ที่ความยาวสายสัญญาณรวม 120 ม. (ทดสอบด้วยสายชีลด์ AWG #24) จึงเป็นการวัดค่าความชื้นโดยเฉลี่ยของพื้นที่ ซึ่งทำให้การควบคุมการรดน้ำแม่นยำมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ การควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้ตามความชื้น ทำให้สามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าวิธีการตั้งเวลาที่ใช้กันทั่วไป และสามารถปรับปริมาณการรด ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดที่ปลูกได้ง่าย
Read more...
 

LAMBDA NU MicroDAQ-100  บอร์ด MicroDAQ-100 เป็นบอร์ดอ่านค่าอินพุต 4 ช่องผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) และสามารถส่งแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ (ทำงานเป็น Web Server) และส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ แลมด้า นิว (ทำงานเป็น Web Client) เพื่อบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลและดูประวัติย้อนหลังได้  นอกจากการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแล้ว บอร์ดยังสามารถส่งข้อมูลแบบ Serial UART เพื่อนำไปแสดงผลบนซอฟต์แวร์และบันทึกค่าได้เช่นกัน

อินพุตแต่ละช่องสามารถวัดค่าต่างๆได้ดังนี้

อินพุต 1: ใช้กับเซ็นเซอร์ AM2320 (เช่น รุ่น TRH-01 ของแลมด้า นิว) วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ได้ในช่วง -40 °C - 80 °C ความละเอียด 0.1 °C และความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity; RH) ในนช่วง 0% - 99.9%
อินพุต 2: ใช้กับเซ็นเซอร์ DS18B20 (เช่น รุ่น DTS-01 และ DTS-02 ของแลมด้า นิว) ใช้วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -55 °C - 125 °C ความละเอียด 0.1 °C
อินพุต 3: วัดค่าแรงดันไฟตรงได้ตั้งแต่ 0 – 20 VDC
อินพุต 4: รับระดับแรงดันลอจิก โดยรับได้สูงสุด 20 VDC

ผู้ใช้งานสามารถตั้งความถี่ในการอัพเดตค่าการวัด ความถี่ในการส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของระบบเครือข่าย เช่น IP  Gateway  Subnet  DNS เพื่อให้เหมาะสมกับระบบ WiFi ที่ใช้งานอยู่ได้  ด้วยอินพุตต่างๆดังกล่าวรวมถึงขนาดบอร์ด 2" x 2" ทำให้เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัว  Read more...
 
แลมด้า นิว แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่: iControl iC-440 - บอร์ดควบคุมอัตโนมัติ 8 ช่อง ด้วย microSD การ์ด
 

LAMBDA NU iControl iC-440 บอร์ด iControl iC-440 เป็นสวิตช์อีเล็คทรอนิกส์ ที่ประกอบด้วย 4 ช่องเอาต์พุต และ 4 ช่องอินพุต (opto-isolated) ที่ทำงานด้วยตัวเองอย่างอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดและบันทึกไว้ใน Micro SD การ์ด โดยที่ไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์มาต่ออยู่ที่บอร์ดตลอดเวลา   ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรม ก็สามารถใช้งานได้  และเนื่องจากเงื่อนไขการทำงานต่างๆ เป็น text file ธรรมดา ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เขียนเป็นไฟล์นี้ มาใช้งานได้ เช่น Note Pad เป็นต้น

ตัวบอร์ด มีระบบฐานเวลา ระดับ 1/1000 และ 1 วินาที ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลในการ์ด SD ทำให้การนำไปใช้กับบอร์ดที่ต้องการให้ทำงาน ในลักษณะเดียวกัน สะดวกรวดเร็ว เพียงทำสำเนาการ์ด เท่านั้น บอร์ดอื่นๆก็จะทำงานเหมือนกับบอร์ดต้นฉบับทุกประการ   และหากต้องการ ผู้ใช้สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ทาง RS-232 เพื่อสั่งงาน และดูสถานะการทำงานได้เช่นกัน

นับจากนี้ไป การควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนอีกต่อไป (ตัวอย่างสคริปการใช้งานในส่วน Support & Downloads หัวข้อ "iC-440 Sample Scripts V1.0")

Read more...
 

LAMBDA NU WiNet Switch รุ่น WN-2SW เป็นสวิตช์รีเลย์ 2 ช่อง สำหรับใช้ในระบบ Lambda Nu WiNet โดยรับคำสั่งจากตัวแม่ WiNet100 Master ที่ใช้สั่งงานผ่านพอร์ต USB คอมพิวเตอร์  บอร์ดประกอบด้วยรีเลย์จำนวน 2 ตัว ซึ่งเป็นชนิดค้างค่าได้ (Latch) ทำให้ไม่ต้องจ่ายกระแสค้างที่ขดลวดรีเลย์ตลอดเวลาขณะสั่งให้ทำงาน ผลคือประหยัดพลังงาน และไม่ก่อให้เกิดความร้อนที่ขดลวดของรีเลย์ จึงเหมาะสำหรับการควบคุมไร้สาย ที่ต้องการใช้แหล่งพลังงานจาก
แบ็ตเตอรี  (เช่น ขนาด AA ต่ออนุกรม 3 ก้อน  ถ่านชาร์จ NiMH 4 ก้อน) หรือเมื่อต้องการใช้กับไฟบ้าน ก็สามารถใช้ Power Bank 5 V ของโทรศัพท์มือถือ เป็นแหล่งจ่ายไฟได้ทันที

นอกจาก WN-2SW จะทำหน้าที่เป็นตัวลูกในระบบ WiNet แล้ว ยังทำหน้าที่เป็นตัว ทวนสัญญาณ (Repeater) ไปพร้อมๆกัน จึงทำให้การขยายระยะการทำงานของเครือข่าย เป็นไปโดยได้อัตโนมัติ ตามจำนวนตัวลูกที่เพิ่มเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดให้บอร์ดทำงานทีละตัว หรือจัดเป็นกลุ่ม เพื่อให้ทำงานพร้อมกันได้

Read more...
 

LAMBDA NU WiNet100-S1 เป็นระบบสั่งงานแบบไร้สายผ่าน USB ของคอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมบอร์ดลูกหลากหลายประเภท เช่นบอร์ดควบคุมสวิตช์ 2 ช่อง (WN-2SW) โดยควบคุมตัวลูกได้จำนวนสูงสุด 2047 ตัว ทั้งแบบทีละตัว หรือจัดเป็นกลุ่ม เพื่อให้ทำงานพร้อมกันได้
WiNet100 สามารถขยายระยะควบคุมไปได้เรื่อยๆ เนื่องจากทั้งตัวแม่ และตัวลูกแต่ละตัว ทำหน้าที่ทวนสัญญาณ (Repeater) ในตัว จึงประหยัดพลังงานพลังงานได้มาก เพราะแต่ละตัวไม่จำเป็นต้องใช้กำลังส่งที่สูง นอกจากนี้ บอร์ดสวิตช์ 2 ช่อง ที่มากับรุ่น S1 นี้ ใช้รีเลย์ชนิดค้างสถานะการทำงาน (Latch) จึงสามารถทำงานได้แม้ใช้ถ่านไฟฉาย (เช่น ขนาด AA ต่ออนุกรม 3 ก้อน หรือ ถ่านชาร์จ NiMH 4 ก้อน) หรือใช้Power Bank 5 V ของโทรศัพท์มือถือ เป็นแหล่งจ่ายไฟ

ระบบควบคุมไร้สาย WiNet100 สื่อสารในระบบ 2 ทาง ดังนั้นผู้ใช้จะทราบสถานะการทำงานต่างๆทั้งหมด เช่น คำสั่งที่ส่งไปนั้น ตัวลูกได้รับหรือไม่ ในระบบขณะนี้ มีตัวลูก และตัวแม่ใดกำลังทำงานอยู่บ้าง ดังนั้นจึงสะดวกต่อผู้พัฒนาระบบเป็นอย่างยิ่ง ที่จะใช้ความสามารถดังกล่าวในการตรวจสอบสถานะและความถูกต้องของการทำงาน จึงง่ายต่อการประยุกต์ เพื่อทำระบบควบคุมที่ซับซ้อน ที่จำเป็นต้องใช้ตัวลูกจำนวนมากพร้อมๆกัน

Read more...
 

LAMBDA NU NC-400 เป็นสวิตช์อีเลคทรอนิกส์ 4 ช่อง ที่ผู้ใช้สามารถสั่งงานผ่านระบบเครือข่าย/อินเตอร์เน็ตโดยตรง เนื่องจากตัวบอร์ดเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (Embeded Web Server) จึงไม่ต้องการคอมพิวเตอร์เพื่อมาควบคุมบอร์ด ดังนั้น การสั่งให้ช่องใดเปิดหรือปิด จึงต้องการเพียงเว็บบราวเซอร์ เช่น Firefox หรือ IE ที่เชื่อมอยู่กับระบบเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งตั้งเลขไอพี (IP Address) ผ่านบราวเซอร์ได้โดยตรง นับจากนี้ไป ด้วย NC-400 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตจึงไม่ใช่เ่รื่องยุ่งยากอีกต่อไป

Read more...
 

LAMBDA NU NC-800 เป็นสวิตช์อีเลคทรอนิกส์ 8 ช่อง ที่ผู้ใช้สามารถสั่งงานผ่านระบบเครือข่าย/อินเตอร์เน็ตโดยตรง เนื่องจากตัวบอร์ดเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (Embeded Web Server) จึงไม่ต้องการคอมพิวเตอร์เพื่อมาควบคุมบอร์ด ดังนั้น การสั่งให้ช่องใดเปิดหรือปิด จึงต้องการเพียงเว็บบราวเซอร์ เช่น Firefox หรือ IE ที่เชื่อมอยู่กับระบบเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งตั้งเลขไอพี (IP Address) ผ่านบราวเซอร์ได้โดยตรง นับจากนี้ไป ด้วย NC-800 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตจึงไม่ใช่เ่รื่องยุ่งยากอีกต่อไป

Read more...
 

LAMBDA NU SC-840 เป็นสวิตช์ที่ควบคุมผ่าน Serial Port (RS-232) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถใช้คำสั่ง SSC (Simple String Command) ในการควบคุม ทำให้การสั่งงานรีเลย์แต่ละช่องเป็นไปอย่างง่ายดาย เช่น การส่งอักษร "@1 N1" ตามด้วยสัญลักษณ์ Return จะทำให้ช่องที่ 1 เปิด เป็นต้น นอกจากจำนวนช่องเอาต์พุต 8 ช่องแล้ว ยังประกอบด้วยอินพุตจำนวน 4 ช่อง แบบ Isolated ซึ่งสามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการสั่งงานเอาต์พุตแต่ละช่อง

Read more...
 

LAMBDA NU SC-400 เป็นสวิตช์ 4 ช่อง ที่ควบคุมผ่าน Serial Port (RS-232) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถใช้คำสั่ง SSC (Simple String Command) ในการควบคุม ทำให้การสั่งงานรีเลย์แต่ละช่องเป็นไปอย่างง่ายดาย เช่น การส่งอักษร "@1 N1" ตามด้วยสัญลักษณ์ Return จะทำให้ช่องที่ 1 เปิด เป็นต้น  ด้วยความง่ายต่อการประกอบ (ชุดคิต) SC-400 จึงเหมาะ อย่างยิ่งสำหรับก้าวแรกในการเรียนรู้การสั่งงานสวิตช์ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้เวลาในการศึกษาที่สั้นที่สุด

Read more...
 

เข้าสู่ระบบ