Lambda Nu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

LAMBDA NU AirKlar-100  บอร์ด AirKlar-100 เป็นบอร์ดวัดความเข้มข้นและปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ PM1.0 PM2.5 PM10 ค่า AQI และค่าอื่นๆ ด้วยหลักการ การกระเจิงแสงของอนุภาคเมื่อกระทบกับแสงเลเซอร์ (LASER Light Scattering) ซึ่งนอกจากการวัดค่าและแสดงผลออกทางจอ OLED พร้อมกับการส่งข้อมูลไปยังพอร์ต USB แล้ว บอร์ดยังสามารถสั่งให้เอาต์พุตทำงานตามค่าแจ้งเตือนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จึงสามารถนำไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกให้ทำงานแบบอัตโนมัติได้Read more...
 

LAMBDA NU MicroDAQ-200  บอร์ด MicroDAQ-200 เป็นบอร์ดอ่านค่าอินพุต 3 ช่อง และ เอาต์พุต 1 ช่อง ผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) โดยสามารถส่งแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ (ทำงานเป็น Web Server) และส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ แลมด้า นิว (ทำงานเป็น Web Client) หรือของผู้ใช้เอง เพื่อบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลและดูประวัติย้อนหลังได้  นอกจากการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแล้ว บอร์ดยังสามารถส่งข้อมูลแบบ Serial UART เพื่อนำไปแสดงผลบนซอฟต์แวร์และบันทึกค่าได้ ทำให้สะดวกต่อการอ่านและบันทึกค่าผ่าน COM port ของคอมพิวเตอร์ (ใช้คู่กับสายแปลง UART-RS232)

อินพุตแต่ละช่องสามารถวัดค่าต่างๆได้ดังนี้

อินพุต 1: ใช้กับเซ็นเซอร์ AM2320 (เช่น รุ่น TRH-01 ของแลมด้า นิว) วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ได้ในช่วง -40 °C - 80 °C ความละเอียด 0.1 °C และความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity; RH) ในนช่วง 0% - 99.9%
อินพุต 2: ใช้กับเซ็นเซอร์ DS18B20 (เช่น รุ่น DTS-01  DTS-02 หรือ DTS-02-3 ของแลมด้า นิว) ใช้วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -55 °C - 125 °C ความละเอียด 0.1 °C
อินพุต 3: วัดค่าความชื้นในดินด้วยดิจิตอลเซ็นเซอร์ LS-100A ซึ่งแสดงค่าระหว่าง 0-100% โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้ตามต้องการ
เอาต์พุต: เป็น เอาต์พุตดิจิตอล ซึ่งเลือกให้ทำงานแบบ เปิด-ปิด  Trigger หรือ PWM (Pulse Width Modulation) 0-100% โดยต่อโหลดได้สูงสุด 5 A แรงดันไฟตรง 30 VDC

ผู้ใช้งานสามารถตั้งความถี่ในการอัพเดตค่าการวัด ความถี่ในการส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของระบบเครือข่าย เช่น IP  Gateway  Subnet  DNS เพื่อให้เหมาะสมกับระบบ WiFi ที่ใช้งานอยู่ได้  ด้วยอินพุตต่างๆดังกล่าวรวมถึงขนาดบอร์ด 2" x 2" ทำให้เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
Read more...
 

LAMBDA NU Plant Watering Controller PWC-110  บอร์ด PWC-110 เป็นบอร์ดควบการรดน้ำแบบอัตโนมัติตามความชื้นของดิน โดยอาศัยค่าความชื้นจากเซ็นเซอร์วัดความชื้นดินแบบดิจิตอล รุ่น LS100A ซึ่งนอกจากจะใช้เดี่ยวๆแล้ว
ยังสามารถต่อพ่วงแบบอนุกรมเพื่อใช้ในพื้นที่กว้างๆ โดยต่อได้ทั้งสิ้น 64 ตัว ที่ความยาวสายสัญญาณรวม 120 ม. (ทดสอบด้วยสายชีลด์ AWG #24) จึงเป็นการวัดค่าความชื้นโดยเฉลี่ยของพื้นที่ ซึ่งทำให้การควบคุมการรดน้ำแม่นยำมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ การควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้ตามความชื้น ทำให้สามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าวิธีการตั้งเวลาที่ใช้กันทั่วไป และสามารถปรับปริมาณการรด ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดที่ปลูกได้ง่าย
Read more...
 

LAMBDA NU MicroDAQ-100  บอร์ด MicroDAQ-100 เป็นบอร์ดอ่านค่าอินพุต 4 ช่องผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) และสามารถส่งแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ (ทำงานเป็น Web Server) และส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ แลมด้า นิว (ทำงานเป็น Web Client) เพื่อบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลและดูประวัติย้อนหลังได้  นอกจากการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแล้ว บอร์ดยังสามารถส่งข้อมูลแบบ Serial UART เพื่อนำไปแสดงผลบนซอฟต์แวร์และบันทึกค่าได้เช่นกัน

อินพุตแต่ละช่องสามารถวัดค่าต่างๆได้ดังนี้

อินพุต 1: ใช้กับเซ็นเซอร์ AM2320 (เช่น รุ่น TRH-01 ของแลมด้า นิว) วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ได้ในช่วง -40 °C - 80 °C ความละเอียด 0.1 °C และความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity; RH) ในนช่วง 0% - 99.9%
อินพุต 2: ใช้กับเซ็นเซอร์ DS18B20 (เช่น รุ่น DTS-01 และ DTS-02 ของแลมด้า นิว) ใช้วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -55 °C - 125 °C ความละเอียด 0.1 °C
อินพุต 3: วัดค่าแรงดันไฟตรงได้ตั้งแต่ 0 – 20 VDC
อินพุต 4: รับระดับแรงดันลอจิก โดยรับได้สูงสุด 20 VDC

ผู้ใช้งานสามารถตั้งความถี่ในการอัพเดตค่าการวัด ความถี่ในการส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของระบบเครือข่าย เช่น IP  Gateway  Subnet  DNS เพื่อให้เหมาะสมกับระบบ WiFi ที่ใช้งานอยู่ได้  ด้วยอินพุตต่างๆดังกล่าวรวมถึงขนาดบอร์ด 2" x 2" ทำให้เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัว  Read more...
 
แลมด้า นิว แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่: iControl iC-440 - บอร์ดควบคุมอัตโนมัติ 8 ช่อง ด้วย microSD การ์ด
 

LAMBDA NU iControl iC-440 บอร์ด iControl iC-440 เป็นสวิตช์อีเล็คทรอนิกส์ ที่ประกอบด้วย 4 ช่องเอาต์พุต และ 4 ช่องอินพุต (opto-isolated) ที่ทำงานด้วยตัวเองอย่างอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดและบันทึกไว้ใน Micro SD การ์ด โดยที่ไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์มาต่ออยู่ที่บอร์ดตลอดเวลา   ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรม ก็สามารถใช้งานได้  และเนื่องจากเงื่อนไขการทำงานต่างๆ เป็น text file ธรรมดา ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เขียนเป็นไฟล์นี้ มาใช้งานได้ เช่น Note Pad เป็นต้น

ตัวบอร์ด มีระบบฐานเวลา ระดับ 1/1000 และ 1 วินาที ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลในการ์ด SD ทำให้การนำไปใช้กับบอร์ดที่ต้องการให้ทำงาน ในลักษณะเดียวกัน สะดวกรวดเร็ว เพียงทำสำเนาการ์ด เท่านั้น บอร์ดอื่นๆก็จะทำงานเหมือนกับบอร์ดต้นฉบับทุกประการ   และหากต้องการ ผู้ใช้สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ทาง RS-232 เพื่อสั่งงาน และดูสถานะการทำงานได้เช่นกัน

นับจากนี้ไป การควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนอีกต่อไป (ตัวอย่างสคริปการใช้งานในส่วน Support & Downloads หัวข้อ "iC-440 Sample Scripts V1.0")

Read more...
 

LAMBDA NU WiNet Switch รุ่น WN-2SW เป็นสวิตช์รีเลย์ 2 ช่อง สำหรับใช้ในระบบ Lambda Nu WiNet โดยรับคำสั่งจากตัวแม่ WiNet100 Master ที่ใช้สั่งงานผ่านพอร์ต USB คอมพิวเตอร์  บอร์ดประกอบด้วยรีเลย์จำนวน 2 ตัว ซึ่งเป็นชนิดค้างค่าได้ (Latch) ทำให้ไม่ต้องจ่ายกระแสค้างที่ขดลวดรีเลย์ตลอดเวลาขณะสั่งให้ทำงาน ผลคือประหยัดพลังงาน และไม่ก่อให้เกิดความร้อนที่ขดลวดของรีเลย์ จึงเหมาะสำหรับการควบคุมไร้สาย ที่ต้องการใช้แหล่งพลังงานจาก
แบ็ตเตอรี  (เช่น ขนาด AA ต่ออนุกรม 3 ก้อน  ถ่านชาร์จ NiMH 4 ก้อน) หรือเมื่อต้องการใช้กับไฟบ้าน ก็สามารถใช้ Power Bank 5 V ของโทรศัพท์มือถือ เป็นแหล่งจ่ายไฟได้ทันที

นอกจาก WN-2SW จะทำหน้าที่เป็นตัวลูกในระบบ WiNet แล้ว ยังทำหน้าที่เป็นตัว ทวนสัญญาณ (Repeater) ไปพร้อมๆกัน จึงทำให้การขยายระยะการทำงานของเครือข่าย เป็นไปโดยได้อัตโนมัติ ตามจำนวนตัวลูกที่เพิ่มเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดให้บอร์ดทำงานทีละตัว หรือจัดเป็นกลุ่ม เพื่อให้ทำงานพร้อมกันได้

Read more...
 

LAMBDA NU WiNet100-S1 เป็นระบบสั่งงานแบบไร้สายผ่าน USB ของคอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมบอร์ดลูกหลากหลายประเภท เช่นบอร์ดควบคุมสวิตช์ 2 ช่อง (WN-2SW) โดยควบคุมตัวลูกได้จำนวนสูงสุด 2047 ตัว ทั้งแบบทีละตัว หรือจัดเป็นกลุ่ม เพื่อให้ทำงานพร้อมกันได้
WiNet100 สามารถขยายระยะควบคุมไปได้เรื่อยๆ เนื่องจากทั้งตัวแม่ และตัวลูกแต่ละตัว ทำหน้าที่ทวนสัญญาณ (Repeater) ในตัว จึงประหยัดพลังงานพลังงานได้มาก เพราะแต่ละตัวไม่จำเป็นต้องใช้กำลังส่งที่สูง นอกจากนี้ บอร์ดสวิตช์ 2 ช่อง ที่มากับรุ่น S1 นี้ ใช้รีเลย์ชนิดค้างสถานะการทำงาน (Latch) จึงสามารถทำงานได้แม้ใช้ถ่านไฟฉาย (เช่น ขนาด AA ต่ออนุกรม 3 ก้อน หรือ ถ่านชาร์จ NiMH 4 ก้อน) หรือใช้Power Bank 5 V ของโทรศัพท์มือถือ เป็นแหล่งจ่ายไฟ

ระบบควบคุมไร้สาย WiNet100 สื่อสารในระบบ 2 ทาง ดังนั้นผู้ใช้จะทราบสถานะการทำงานต่างๆทั้งหมด เช่น คำสั่งที่ส่งไปนั้น ตัวลูกได้รับหรือไม่ ในระบบขณะนี้ มีตัวลูก และตัวแม่ใดกำลังทำงานอยู่บ้าง ดังนั้นจึงสะดวกต่อผู้พัฒนาระบบเป็นอย่างยิ่ง ที่จะใช้ความสามารถดังกล่าวในการตรวจสอบสถานะและความถูกต้องของการทำงาน จึงง่ายต่อการประยุกต์ เพื่อทำระบบควบคุมที่ซับซ้อน ที่จำเป็นต้องใช้ตัวลูกจำนวนมากพร้อมๆกัน

Read more...
 
LAMBDA NU PirSense PS -100  บอร์ด PS-100 เป็นบอร์ดเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของมนุษย์ เนื่องจากความร้อนที่แผ่ออกมาจากร่างกายในช่วงรังสีอินฟราเรด  ผู้ใช้สามารถตั้งลักษณะการตรวจจับ เช่น ให้ตรวจจับต่อเนื่อง  แบบทีละครั้ง  ให้ทำงานเฉพาะช่วงเวลากลางคืน หรือทั้งวัน รวมทั้งปรับระยะการตรวจจับ และตั้งระยะเวลาหน่วงของเอาต์พุต ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานได้
        หลังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้ว ผู้ใช้สามารถเลือกลักษณะเอาต์พุตที่ต้องการได้ว่า จะให้รีเลย์ทำงานหรือให้ภาคเอาพุตที่เป็นมอสเฟตทำงานได้ จึงสะดวกต่อต่อใช้งานกับไซเรนในระบบกันขโมย หรือต่อเพื่อควบคุมระบบส่องสว่างได้ทันที


Read more...
 
LAMBDA NU SM-20 เป็นบอร์ดขับสเต็ปมอเตอร์ ขนาด 4A (สูงสุด 4.5A) และรับแรงดันได้สูงถึง 45 V ออกแบบมาเพื่องานควบคุมระบบแกนเคลื่อน 3 แกน แบบ XYZ โดยใช้สัญญาณลอจิกควบคุม Step  Direction และ Enable  ในบอร์ดใช้วงจร Opto-Isolator เพื่อแยกสัญญาณควบคุมทั้งหมดออกจากภาคขับ ทำให้ตัดสัญญาณรบกวนจากภาคขับมอเตอร์  รวมทั้งตัดปัญหาการหลุดสเต็ปของมอเตอร์ขณะทำงานที่ความเร็วสูง  นอกจากนี้ยังสามารถจำกัดกระแสที่จ่ายให้กับมอเตอร์  มีวงจรป้องกันอุณหภูมิชิพสูงเกิน รวมถึงการลดความร้อนของมอเตอร์ขณะหยุดนิ่ง และหากนำมาใช้ร่วมกับบอร์ดอินเตอร์เฟสกับคอมพิวเตอร์ เช่น Lambda Nu SM-15 ก็จะทำให้การควบคุมสเต็ปมอเตอร์อย่างมืออาชีพนั้น ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป

Read more...
 
LAMBDA NU NC-400 เป็นสวิตช์อีเลคทรอนิกส์ 4 ช่อง ที่ผู้ใช้สามารถสั่งงานผ่านระบบเครือข่าย/อินเตอร์เน็ตโดยตรง เนื่องจากตัวบอร์ดเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (Embeded Web Server) จึงไม่ต้องการคอมพิวเตอร์เพื่อมาควบคุมบอร์ด ดังนั้น การสั่งให้ช่องใดเปิดหรือปิด จึงต้องการเพียงเว็บบราวเซอร์ เช่น Firefox หรือ IE ที่เชื่อมอยู่กับระบบเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งตั้งเลขไอพี (IP Address) ผ่านบราวเซอร์ได้โดยตรง นับจากนี้ไป ด้วย NC-400 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตจึงไม่ใช่เ่รื่องยุ่งยากอีกต่อไป
Read more...
 
LAMBDA NU NC-800 เป็นสวิตช์อีเลคทรอนิกส์ 8 ช่อง ที่ผู้ใช้สามารถสั่งงานผ่านระบบเครือข่าย/อินเตอร์เน็ตโดยตรง เนื่องจากตัวบอร์ดเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (Embeded Web Server) จึงไม่ต้องการคอมพิวเตอร์เพื่อมาควบคุมบอร์ด ดังนั้น การสั่งให้ช่องใดเปิดหรือปิด จึงต้องการเพียงเว็บบราวเซอร์ เช่น Firefox หรือ IE ที่เชื่อมอยู่กับระบบเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งตั้งเลขไอพี (IP Address) ผ่านบราวเซอร์ได้โดยตรง นับจากนี้ไป ด้วย NC-800 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตจึงไม่ใช่เ่รื่องยุ่งยากอีกต่อไป

Read more...
 

LAMBDA NU SC-840 เป็นสวิตช์ที่ควบคุมผ่าน Serial Port (RS-232) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถใช้คำสั่ง SSC (Simple String Command) ในการควบคุม ทำให้การสั่งงานรีเลย์แต่ละช่องเป็นไปอย่างง่ายดาย เช่น การส่งอักษร "@1 N1" ตามด้วยสัญลักษณ์ Return จะทำให้ช่องที่ 1 เปิด เป็นต้น นอกจากจำนวนช่องเอาต์พุต 8 ช่องแล้ว ยังประกอบด้วยอินพุตจำนวน 4 ช่อง แบบ Isolated ซึ่งสามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการสั่งงานเอาต์พุตแต่ละช่อง

Read more...
 

LAMBDA NU SC-400 เป็นสวิตช์ 4 ช่อง ที่ควบคุมผ่าน Serial Port (RS-232) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถใช้คำสั่ง SSC (Simple String Command) ในการควบคุม ทำให้การสั่งงานรีเลย์แต่ละช่องเป็นไปอย่างง่ายดาย เช่น การส่งอักษร "@1 N1" ตามด้วยสัญลักษณ์ Return จะทำให้ช่องที่ 1 เปิด เป็นต้น  ด้วยความง่ายต่อการประกอบ (ชุดคิต) SC-400 จึงเหมาะ อย่างยิ่งสำหรับก้าวแรกในการเรียนรู้การสั่งงานสวิตช์ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้เวลาในการศึกษาที่สั้นที่สุด

Read more...
 

เข้าสู่ระบบ