Lambda Nu

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Products Data Acquisition Boards MicroDAQ-200

LAMBDA NU MicroDAQ-200  บอร์ด MicroDAQ-200 เป็นบอร์ดอ่านค่าอินพุต 3 ช่อง และ เอาต์พุต 1 ช่อง ผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) โดยสามารถส่งแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ (ทำงานเป็น Web Server) และส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ แลมด้า นิว (ทำงานเป็น Web Client) หรือของผู้ใช้เอง เพื่อบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลและดูประวัติย้อนหลังได้  นอกจากการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแล้ว บอร์ดยังสามารถส่งข้อมูลแบบ Serial UART เพื่อนำไปแสดงผลบนซอฟต์แวร์และบันทึกค่าได้ ทำให้สะดวกต่อการอ่านและบันทึกค่าผ่าน COM port ของคอมพิวเตอร์ (ใช้คู่กับสายแปลง UART-RS232)

อินพุตแต่ละช่องสามารถวัดค่าต่างๆได้ดังนี้

อินพุต 1: ใช้กับเซ็นเซอร์ AM2320 (เช่น รุ่น TRH-01 ของแลมด้า นิว) วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ได้ในช่วง -40 °C - 80 °C ความละเอียด 0.1 °C และความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity; RH) ในนช่วง 0% - 99.9%
อินพุต 2: ใช้กับเซ็นเซอร์ DS18B20 (เช่น รุ่น DTS-01  DTS-02 หรือ DTS-02-3 ของแลมด้า นิว) ใช้วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -55 °C - 125 °C ความละเอียด 0.1 °C
อินพุต 3: วัดค่าความชื้นในดินด้วยดิจิตอลเซ็นเซอร์ LS-100A ซึ่งแสดงค่าระหว่าง 0-100% โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้ตามต้องการ
เอาต์พุต: เป็น เอาต์พุตดิจิตอล ซึ่งเลือกให้ทำงานแบบ เปิด-ปิด  Trigger หรือ PWM (Pulse Width Modulation) 0-100% โดยต่อโหลดได้สูงสุด 5 A แรงดันไฟตรง 30 VDC

ผู้ใช้งานสามารถตั้งความถี่ในการอัพเดตค่าการวัด ความถี่ในการส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของระบบเครือข่าย เช่น IP  Gateway  Subnet  DNS เพื่อให้เหมาะสมกับระบบ WiFi ที่ใช้งานอยู่ได้  ด้วยอินพุตต่างๆดังกล่าวรวมถึงขนาดบอร์ด 2" x 2" ทำให้เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งาน
 • วัดค่าจากเซ็นเซอร์ 3 ช่อง พร้อมเอาต์พุตสั่งงาน 1 ช่อง ผ่าน WiFi
 • วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ได้ในช่วง -40 °C - 80 °C ความละเอียด 0.1 °C และความชื้นสัมพัทธ์ ในนช่วง 0% - 99.9%
 • ใช้วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -55 °C - 125 °C ความละเอียด 0.1 °C (สามารถจุ่มวัดในของเหลวได้)
 • วัดความชื้นดิน แสดงผล 0-100% กำหนดค่าต่ำสุด-สูงสุดโดยผู้ใชเงาน
 • สั่งงานเอาต์พุต โดยเลือกได้ว่า เป็น 0/1  Trigger หรือ PWM 0-100% เพื่อควบคุมระบบรดน้ำ  ปรับความสว่างหลอดไฟ LED  ปรับความเร็วพัดลมและมอเตอร์ เพื่องานควบคุมได้สะดวก
 • ทำงานได้ทั้งในโหมด web server และ web client พร้อมกัน และผู้ใช้สามารถตั้งค่า Remote Server ให้ไปเก็บค่าบนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำไว้ได้ (หากไม่สะดวก ทางแลมด้า นิว มีบริการในส่วนนี้)
 • สามารถส่งค่าที่วัดได้กลับมาเป็นหน้าเว็บหรือส่งเฉพาะตัวเลขได้
 • ใช้ไฟเลี้ยงจาก power bank มือถือได้สะดวก เนื่องจากมีทั้งพอร์ต microUSB พร้อมขั้วต่อเทอร์มินอลปกติ โดยสามารถรับไฟได้พร้อมกันทั้ง 2 ช่องทาง
 • เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ในงานการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ต้องการวัดค่าอุณหภูมิ  ความชื้นอากาศ  ความชื้นดิน  สั่งงานเมื่อถึงค่ากำหนด รวมถึงการติดตามสถานะเอาต์พุตผ่านเครือข่ายไร้สาย

คุณลักษณะของ MicroDAQ-200
จำนวนอินพุต4 ช่อง เพื่อวัดอุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  แรงดันไฟตรง และสถานะดิจิตอลอินพุต
ช่วงและความละเอียดการวัดอุณหภูมิ: -40 - 80 °C (AM2320) และ -55 - 125 °C (DS18B20)
ความละเอียด 0.1 °C ความผิดพลาด ไม่เกิน 0.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ (AM2320): 0% - 99.9% ความผิดพลาดไม่เกิน 3%
ความชื้นดิน: 0 - 100% สัมพันธ์กับค่าต่ำสุด-สูงสุด ที่ผู้ใช้ตั้งไว้
เอาต์พุต: แสดงสถานะ 1 หรือ 0 และรับแรงดันได้สูงสุด 20 VDC
การตั้งค่าระบบเครือข่ายIP/Subnet/Gateway/DNS  WiFi SSID/Password และ Web Server Password
การส่งค่าการวัด
TCP/IP: แสดงหน้าเว็บ และ/หรือ ส่งค่าไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ Lambda Nu
UART: สื่อสารอนุกรมที่ระดับแรงดันลอจิก 3.3 - 5 V
การสื่อสารตามมาตรฐาน WiFi 802.11 b/g/n กำลังส่งสูงสุด +17 dBm
การสั่งงานบอร์ดผ่านเว็บบราวเซอร์
แหล่งจ่ายไฟ
5 - 9 VDC 200 mA (90 mA โดยเฉลี่ย) ผ่าน microUSB และ เทอร์มินอลแบบขัน
ขนาด (กว้าง x ยาว)
5.3 cm x 5.4 cm (2.1" x 2.1")


อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติมประกอบการใช้งาน: สายเซ็นเซอร์ รุ่นใดรุ่นหนึ่ง เช่น Lambda Nu TRH-01 (วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ)  DTS-01  DTS-02 หรือ DTS-02-3

ราคาจำหน่าย (รวม VAT แล้ว): ชุดลงปรินต์ 750 บาท

อัตราค่าบริการในการเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของ แลมด้า นิว (ลงทะเบียนทาง อีเมล์/โทรศัพท์ ก่อนเปิดใช้งาน)

1. สามารถใช้บริการเก็บข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน หลังเริ่ม record ค่าแรก โดยบันทึกได้สูงสุดได้ 1000 records จากนั้นจะเขียนทับค่าเก่าเมื่อครบจำนวน record ที่กำหนด
    หลังครบระยะเวลาแล้ว ผู้ใช้ก็ยังคงสามารถเก็บข้อมูลผ่านโหมด web server ของบอร์ดได้ตามปกติ หรือสามารถตั้งค่า URL ให้ไปเก็บค่าบน remote server ของผู้ใช้เองได้เช่นกัน

2. ค่าบริการ หลังเกิน 90 วัน
 • 300 บาท 262,800 records (เช่น 10 นาที/ครั้ง ได้ 1 ปี) บอร์ดถัดไป เพิ่มบอร์ดละ 150 บาท
 • 500 บาท 525,600 records (เช่น 10 นาที/ครั้ง ได้ 2 ปี) บอร์ดถัดไป เพิ่มบอร์ดละ 250 บาท
 • 1000 บาท ใช้บอร์ดได้ 5 บอร์ด จำนวน 525,600 records/บอร์ด