Lambda Nu

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Products Data Acquisition Boards MicroDAQ-300

LAMBDA NU MicroDAQ-300  บอร์ด MicroDAQ-300 เป็นบอร์ดวัดความเข้มข้นและปริมาณฝุ่นละอองในอากาศด้วยหลักการ การกระเจิงแสงของอนุภาคเมื่อกระทบกับแสงเลเซอร์ (LASER Light Scattering) รวมทั้งวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ ผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) โดยสามารถส่งแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ (ทำงานเป็น Web Server) และส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ แลมด้า นิว (ทำงานเป็น Web Client) หรือ เซิร์ฟเวอร์ปลายทางของผู้ใช้เอง เพื่อบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลและดูประวัติย้อนหลังได้ 

นอกจากการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแล้ว บอร์ดยังสามารถส่งข้อมูลแบบ Serial UART เพื่อนำไปแสดงผลบนซอฟต์แวร์และบันทึกค่าได้เช่นกัน  นอกจากการวัดและแสดงผลต่างๆแล้ว บอร์ดยังสามารถสั่งให้เอาต์พุต (digital output) ทำงานตามค่าที่วัด ซึ่งทำได้ทั้งในแบบ เปิด/ปิด หรือแบบแปรผันตาช่วงของค่า AQI PM2.5 ที่ตั้งไว้ได้

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถตั้งความถี่ในการอัพเดตค่าการวัด ความถี่ในการส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของระบบเครือข่าย เช่น IP  Gateway  Subnet  DNS เพื่อให้เหมาะสมกับระบบ WiFi ที่ใช้งานอยู่ได้  ด้วยอินพุตต่างๆดังกล่าวรวมถึงขนาดบอร์ด 2.4" x 2.5" ทำให้เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งาน
 • วัดความเข้มข้นของฝุ่น PM 1.0  PM 2.5 และ PM 10 ในหน่วย ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (μg/m3) ของอากาศ
 • วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์โดยใช้คู่กับเซ็นเซอร์ Lambda Nu TRH-01 ได้ในช่วง -40 °C - 80 °C และความชื้นสัมพัทธ์ ในนช่วง 0% - 99.9%
 • สามารถนับปริมาณอนุภาคของฝุ่นต่างๆ ที่มีขนาดโตกว่า 0.3  0.5  1.0  2.5  5.0  และ 10.0 μm
 • กำหนดให้เอาต์พุตทำงานตามเงื่อนไขค่า PM 2.5 หรือ AQI (American Air Quality Index) โดยเลือกให้ทำงานแบบ เปิด/ปิด หรือแปรผันตามค่าที่วัด แบบ PWM 0 - 100%
 • ทำงานได้ทั้งในโหมด web server และ web client พร้อมกัน และผู้ใช้สามารถตั้งค่า Remote Server ให้ไปเก็บค่าบนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำไว้ได้ (ทางแลมด้า นิว มีบริการในส่วนนี้ เพื่อความสะดวกของลูกค้า)
 • สามารถส่งค่าที่วัดได้กลับมาเป็นหน้าเว็บหรือส่งเฉพาะตัวเลขได้ ทำให้สะดวกต่อการเก็บค่าลงฐานข้อมูล
 • ใช้ไฟเลี้ยงจาก power bank มือถือได้สะดวก เนื่องจากมีทั้งพอร์ต Micro USB พร้อมขั้วต่อเทอร์มินอลปกติ โดยสามารถรับไฟได้พร้อมกันทั้ง 2 ช่องทาง
 • เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ในงานการติดตามปริมาณฝุ่น ความชื้น และอุณหภูมิของในอากาศภายในบ้านพักอาศัย โรงพยาบาล ยานพาหนะ และในพื้นที่ต่างๆ ผ่านเครือข่ายไร้สาย

คุณลักษณะของ MicroDAQ-300
 ความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศ PM 1.0 PM 2.5 และ PM 10 ในหน่วย μg/m3 ที่ความละเอียด 1 μg/m3
 ช่วงและความละเอียดการวัด   
 500 μg/m3 ±10 μg/m3 ความละเอียดการวัด 1 μg/m3
 จำนวนเม็ดฝุ่น (/0.1 L Air)
 แสดงจำนวนอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดโตกว่า 0.3  0.5  1.0  2.5  5.0 และ 10.0 μm
 การสอบเทียบเลเซอร์โมดูล เลเซอร์โมดูลทุกตัวผ่านการสอบเทียบโดยแล็ปมาตรฐาน ผ่านการรับรอง CE
 ช่วงการวัดอุณหภูมิและความชื้น
 -40 °C - 80 °C ± 0.5 °C และ 0% - 99.9% ± 3% ตามลำดับ
 การตั้งค่าระบบเครือข่าย IP/Subnet/Gateway/DNS  WiFi SSID/Password และ Web Server Password
 การส่งค่าการวัด                    
 TCP/IP: แสดงหน้าเว็บ และ/หรือ ส่งค่าไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ Lambda Nu
 UART: สื่อสารอนุกรมที่ระดับแรงดันลอจิก 3.3 - 5 V
 เอาต์พุตการควบคุม
 1 ช่อง เพื่อควบคุมรีเลย์ โดยทำงานได้ทั้งแบบลอจิก 0/1 และแปรผันแบบ PWM 0 - 100%
 การสื่อสาร ตามมาตรฐาน WiFi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n กำลังส่งสูงสุด +17 dBm
  การสั่งงานบอร์ด ผ่านเว็บบราวเซอร์
  แหล่งจ่ายไฟ
 5 VDC 500 mA ผ่าน Micro USB และ เทอร์มินอลแบบขัน
  ขนาด (กว้าง x ยาว)
 6.2 cm x 6.4 cm (2.4" x 2.5")


อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติมประกอบการใช้งาน: สายเซ็นเซอร์ รุ่น Lambda Nu TRH-01 กรณีที่ต้องการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศพร้อมกับค่าฝุ่นต่างๆ

ราคาจำหน่าย (รวม VAT แล้ว): ชุดลงปรินต์ 1,490 บาท

อัตราค่าบริการในการเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของ แลมด้า นิว (ลงทะเบียนทาง อีเมล์/โทรศัพท์ ก่อนเปิดใช้งาน)

1. สามารถใช้บริการเก็บข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน หลังเริ่ม record ค่าแรก โดยบันทึกได้สูงสุดได้ 1000 records จากนั้นจะเขียนทับค่าเก่าเมื่อครบจำนวน record ที่กำหนด
    หลังครบระยะเวลาแล้ว ผู้ใช้ก็ยังคงสามารถเก็บข้อมูลผ่านโหมด web server ของบอร์ดได้ตามปกติ หรือสามารถตั้งค่า URL ให้ไปเก็บค่าบน remote server ของผู้ใช้เองได้เช่นกัน

2. ค่าบริการ หลังเกิน 90 วัน
 • 300 บาท 262,800 records (เช่น 10 นาที/ครั้ง ได้ 1 ปี) บอร์ดถัดไป เพิ่มบอร์ดละ 150 บาท
 • 500 บาท 525,600 records (เช่น 10 นาที/ครั้ง ได้ 2 ปี) บอร์ดถัดไป เพิ่มบอร์ดละ 250 บาท
 • 1000 บาท ใช้บอร์ดได้ 5 บอร์ด จำนวน 525,600 records/บอร์ด